Beschermingswind ook bewindvoering genoemd is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke beperking tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Beschermingsbewind is er op gericht mensen te beschermen tegen het nemen van verkeerde financiële beslissingen en om misbruik door anderen te voorkomen. De kantonrechter stelt de financiën en goederen onder bewind en er wordt een bewindvoerder aangewezen.

Als de kantonrechter iemands bezittingen (dus ook geld) onder beschermingsbewind heeft gesteld, dan kan die persoon niet meer zelfstandig beslissen wat hij met zijn bezittingen doet. De beschermingsbewindvoerder legt ieder jaar verantwoording af aan de kantonrechter. Dit wordt Rekening en Verantwoording genoemd.

Voor meer vragen over de maatregel beschermingsbewind kunt u kijken op rechtspraak.nl

Wat u bij bewindvoering kunt verwachten
 • • Regelen van bankzaken
 • • Betrokken instanties worden aangeschreven en op de hoogte gesteld van de onder bewindstelling bij OHARO Bewindvoering en verzocht u niet meer persoonlijk aan te schrijven maar alle financiële post aan OHARO Bewindvoering te richten
 • • Inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen in kaart brengen
 • • Opstellen van een budgetplan en van een boedelbeschrijving
 • • Hoogte van het leefgeld bepalen
 • • Uitvoeren van betalingen
 • • Bij problematische schulden wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en wanneer nodig zal deze worden aangevraagd
 • • Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • • Verzorgen van belastingaangifte box 1
 • • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter betreffende de financiële situatie (Rekening & Verantwoording)
 • • Aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag en andere inkomensondersteunende regelingen
 • • Indien gewenst eens per maand, per post of e-mail een mutatieoverzicht m.b.t. uw financiële zaken en waarop al u inkomsten en uitgaven zijn verantwoord
 • • Afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering

Aanmeldformulier

Aanmelden